Consiliul Europei

Domenii de activitate

Drepturile omului fără discriminare

Convenţia europeană a drepturilor omului, 1950, stabileşte un sistem unic şi permanent de supraveghere şi de protecţie a drepturilor omului: Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Orice persoană care se consideră victima unei încălcări a drepturilor sale poate sesiza Curtea, dacă toate căile de recurs în ţara sa au fost epuizate.

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii stabileşte un comitet de experţi independenţi, Comitetul european pentru prevenirea torturii (CPT), care efectuează vizite punctuale în locuri de detenţie, examinează modul în care sunt tratate persoanele private de libertate şi elaborează recomandări în sensul consolidării protecţiei acestor persoane.

Convenţia privind drepturilor omului şi biomedicina reprezintă primul acord internaţional obligatoriu ce vizează protejarea fiinţei umane împotriva eventualelor utilizări abuzive a noilor tehnologii biologice şi medicale. Aceasta urmăreşte protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale cât şi demnitatea şi identitatea fiinţei umane. Protocolul său adiţional semnat în 1998 interzice clonarea fiinţei umane.

Convenţia - cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale reprezintă primul instrument juridic multilateral obligatoriu în materia protecţiei minorităţilor naţionale. Principiile sale de bază constau în egalitatea în faţa legii, păstrarea culturii, identităţii, religiei, limbilor şi tradiţiilor, accesul la media, contactul liber şi pacifist cu persoanele care locuiesc legal în alte state.

Carta limbilor regionale sau minoritare urmăreşte stoparea declinului limbilor neoficiale utilizate tradiţional într-un stat de proprii lui cetăţeni şi promovarea utilizării lor scrise şi orale în viaţa publică. Aceasta încurajează, de asemenea, predarea şi utilizarea acestor limbi.

Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI) a fost creată în 1993 pentru a consolida lupta împotriva tuturor formelor de rasism, xenofobie şi antisemitism. Aceasta evaluează eficacitatea măsurilor naţionale şi internaţionale împotriva rasismului.

Comisarul pentru Drepturile Omului are ca responsabilitate promovarea şi sensibilizarea în favoarea drepturilor omului şi obţinerea garantării acestor drepturi în statele membre cât şi a respectării convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei.

 

Crearea instituţiilor democratice

Comisia specială a Consiliului Europei pentru democraţiei prin intermediul legii cu sediul la Veneţia (Italia) oferă consiliere juridică privind dezvoltarea şi funcţionarea instituţiilor democratice şi a dreptului constituţional.

Carta europeană a autonomiei locale defineşte fundamentul constituţional al autonomiei locale în Europa. Aceasta serveşte ca model noilor democraţii. Anumite state i-au inclus deja principiile în constituţia lor.

Convenţia-cadru privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale constituie un cadru juridic de susţinere a cooperării în domeniile dezvoltării regionale, urbane şi rurale, protecţiei mediului, ameliorării infrastructurii şi a serviciilor publice şi de ajutor reciproc în cazul dezastrelor.

 

Coeziunea socială şi drepturile sociale

Carta socială europeană, considerată ca pandant al Convenţiei europene a drepturilor omului, protejează drepturile sociale fundamentale, cum ar fi: dreptul la muncă şi la formare profesională, dreptul la condiţii de muncă şi salarizare echitabile, dreptul de afiliere la un sindicat, dreptul la asistenţă socială şi medicală şi la securitate socială. Carta socială revizuită (1996) întăreşte principiile de egalitate între femei şi bărbaţi şi dreptul la o locuinţă decentă.

Comitetul european pentru coeziune socială controlează strategia Consiliului Europei din domeniul coeziunii sociale din cadrul a patru domenii mari de activitate: activitatea normativă şi controlul aplicării instrumentelor juridice, elaborarea politicilor, proiectele din statele membre, cercetarea şi analiza.

 

Patrimoniul cultural şi natural

Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului defineşte regulile de extrădare a persoanelor suspectate de terorism şi vizează facilitarea extrădării lor.

Convenţia penală privind corupţia şi Convenţia civilă privind corupţia prevăd măsuri pentru întărirea legislaţiei şi ameliorarea cooperării interstatale împotriva corupţiei. Implementarea convenţiilor este controlată de GRECO (Grupul statelor împotriva corupţiei).

Convenţia privind criminalitatea informatică este primul tratat internaţional care defineşte infracţiunile penale comise împotriva sau cu ajutorul reţelelor informatice cum ar fi Internetul.

     

Patrimoniul cultural şi natural

Convenţia culturală europeană este o vastă convenţie-cadru adoptată în 1954. Ea acoperă educaţia, învăţământul superior şi cercetarea, cultura, patrimoniul, sportul şi tineretul. Ea serveşte ca bază de dialog şi cooperare între 48 de state incluzând cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei şi Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită) constituie un cadru juridic pentru cooperarea internaţională.

Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la Berna) este un instrument juridic care protejează numeroase specii vegetale şi animale vulnerabile prin intermediul planurilor specifice de acţiune.

Convenţia europeană a peisajului vizează încurajarea autorităţilor publice în adoptarea politicilor de protejare, administrare şi planificare a peisajelor în Europa.
 

Educaţia pentru cetăţenie democratică

Consiliului Europei elaborează programe referitoare la educaţia privind drepturile omului şi cetăţenia democratică, învăţarea istoriei şi a limbilor, formarea profesorilor, învăţământul secundar la scară europeană, accesul la învăţământul superior, mobilitatea studenţilor şi recunoaşterea calificărilor.

Centrele europene de tineret de la Strasbourg şi Budapesta sunt centre rezidenţiale, educative şi locuri de întâlnire la nivel internaţional a liderilor organizaţiilor europene de tineret. Fondurile europene pentru tineret oferă susţinere financiară pentru diverse activităţi internaţionale.

Convenţia europeană privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive defineşte unele măsuri practice pentru garantarea securităţii mulţimii, în special în cazul celor mai importante meciuri de fotbal.

Convenţia împotriva dopajului prevede măsuri pentru lupta împotriva acestui flagel, în special prin intermediul programelor de control.

 

Lansarea sistemului de achiziții publice online de către Consiliul Europei

27.07.2018

Vă informăm că Direcția Generală Administrativă a CoE/DGA va lansa progresiv, începând cu…

Marcarea încheierii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene

27.06.2019

La 27 iunie 2019, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei a organizat,…

România la Parlamentul European din Strasbourg

19.05.2019

La 19 mai 2019, cu ocazia porților deschise la Parlamentul European din Strasbourg,…